Opregte Sneeker kop

Bespiegelingen
(en andere oprispingen) van

Henk Doevendans


Der op ut

Der op ut Klik hier...

Agenda

Klik hier...

Exposities

kunst Klik hier...

Het Weer van...

Dirk van der Meer

Eerdere blogs...

Archief

It drokke Amsterdam fernuvert alle kearen wer

Snits, 31 oktober 2019 - Fan 'e wike wiene wy op 'n paad. Foarearst foar de lêste kear mei de trein. Want sunich sa't wy binne, hiene wy útrekkene dat it foardeliger wie om mar mei kaartsjes fan drogisterijen en sa te reizgjen as mei in NS-abonnemint.

Boppedat mei sa'n abonnemint (en boppeneamde kaartsjes) meie jo ommers pas nei njoggen oere moarns reizgje. Sille jo earder by de automaat del, dan jildt fol taryf.

Frou D. kaam der efter doe't sy op it Hearrenfean om likernôch kertier foar njoggen troch it poartsje gie. Wy ha it oprêden, troch har wer werom gean te litten en letter, doe't de blokker-kaartsjes en sa feilich trochrûn wiene, nei it perron te gean. Ik hie dy oare froulju al ôfwachte.

rijksmuseum Nei krapoan oardel oere wiene wy op stasjon Súd yn Amsterdam. Fantefoaren hie 'k op de app fan de metro sjoen en it nûmer fan de noard-súd-line út de kop leard. Lit it treinstel dat wy ha moasten stikken te wêzen. De ritten waarden foarearst ôfsein.

Mar, wy út de provinsje witte wat wy dwaan moatte. Bygelyks in man fan "Handhaving Openbaar Vervoer Amsterdam" om advys freegje. Hy sette ús wer op it goede spoar. Wy dus mei de "51" nei Weesperplein, dêr op de tram en by it Rijksmuseum útstappe.

No is der tsjinwurdich by in musea in systeem fan blokken. Op it ynternet skriuwe jo je yn foar in bepaald tiidslot en as der dan noch romte is, krije ji automatysk kaartsjes tastjoerd. Mei it advys de museumkaart net te ferjitten.

rijksmuseum Wy kamen yn it Rijks prachtich op tiid en seagen der in moaie eksposysje fan wurk fan Rembrandt, Velazques en harren tiidgenoaten. It waard presinteare op in wize dêr't wy noch wat fan learden ek.

Datselde jilde foar de útstalling yn it Van Gogh Museum dêr't wy it wurk fan de Frânske skilder Millet beseagen. In soad oare skilders út de 19de ieu hawwe syn wurk neimakke. Wat de sinneblommen fan Vincent oanbelanget, dy lieten wy foar de Japanners bloeie; dy hiene wy al ris earder besjoen.

rijksmuseum Dan de weromreis nei it Heitelân. Kuierjend oer it Leidseplein nei de Dam en op nei it Sintraal Stasjon. Op de NS-app seagen wy op 'e tiid dat de trein nei Almere lytser as normaal en dus drokker as normaal wêze soe.

Dat hawwe wy sjoen. Wat in folk kaam derút en moast der wêryn. Yn Almere gau nei de oare kant fan it perron foar de trein nei it Fean. Dy wie lang sa fol net en helendal net yn de stiltekûpee.

En och nei al safolle jier by mekoar te wêzen, hienen Frou D. en ik ek net safolle noed om de hele tiid mei mekoar te praten.


Overlopende goaten en un folle agenda

Sneek, 24 oktober 2019 - Dat ut nou herst is, dat hewwe we weten. Oanze goaten liepen by de regenbuien harstikke fol. Dus tussen de buien deur de ladder op om de gatten fan de regenpipen skoan te maken. Ut water kwam hast over de rannen heen.

Dat was foarige week. Gister hewwe wy de hage achter hús byfykt. Frou D. en oanze túnman deden ut estetise en ut praktise werk; ondergetekende was de sjouwerman dy de bakken met bladeren fia ut achterom fan de buren naar de karre brocht.

roosegaarde Su fult un pensionado syn frije uurkes. Mar nyt alleen met dat, der binne yn dizze herstfakansie noch wel andere putsjes. Befoarbeld ut skrieven fan dit stukje op de webside, foldoen an wat fersoeken fan kennissen en der met de frou op út.

Su binne we ok naar Groningen weest om un tentoanstelling fan Daan Roosegaarde te bekieken. Dat is de kunstenaar dy de lichtstrepen op de spuisluzen fan de Ouslútdyk bedocht het.

In de tiid dat ik noch in Utrecht naar skoal gong - long, long ago - gongen we geregeld naar ut Stedelijk Museum in Amsterdam. Ut waren de jaren fan de LandArt. Je moesten dan op de sokken deur un saal met grind op 'e floer lope en dat was dan keunst.

Roosengaard doet ok su iets. Der lêgge allemaal kleine bolletjes op de floer en as je dêr deurheen lope, skuve se weg en blieve der lichtstrepen achter.

roosegaarde Ok het hy groate bollen del leit dy se nou en dan un andere kleur krije. As je der goed op drukke, blieft der un afdruk fan je hannen op achter.

An ut ein fan de eksposisie staat un tekst op de muur, wer jumme mar even over nadenke mutte.

Wy binne ok weer us naar un prumjere weest. "De man fan dyn libben", de Friese fertaling fan un stuk fan Arthur Japin. Marijke Geertsma, Anke Bijlsma en Jan Arendz speule dat sondach 3 november in oans Theater an de Westersingel en der binne al aardich wat kaarten foar ferkocht, hew ik begrepen.

legends En fansels waren we by de Dublin Legends, de "opfolgers" fan de legendarische Dubliners. Fan dy laaste band sit der noch mar een in de Legends: Sean Cannon. Ik hew met 'm in de jaren '80 noch praat foar Omrop Fryslân.

As je je dat bedenke tidens su 'n konsert, dan kiek je om je heen en sien je un soad kopkes fan mensen dy toen ok noch jong waren.

Mar as je dan de muzyk weer hoare, is ut of de tiid stil is blieve staan.


Eindelijk in Sneek: Het Volk

Sneek, 4 oktober 2019 - Eindelijk is het zover. Op 16 oktober speelt Het Volk, mijn meest favoriete toneelgezelschap, in Sneek, in het Noorderkerktheater (20.15 uur).

Ieder jaar reizen Frou D. en uw dienaar naar het Posthuis in Heerenveen of een andere theater in het Friese om na een "streksum miel" de voorstelling van Het Volk bij te wonen. Samen met enthousiaste vrienden die de prestaties van Wigbold Kruijver en Bert Bunschoten al veel eerder op waarde wisten te schatten.

volk Literair volkstoneel zo werd wat Het Volk doet ooit in een landelijke subsidietoekenning omschreven. Laat u door deze term niet afschrikken waarde Sneker toneelliefhebber (en uit de omstreken onzer stad). Het valt allemaal best wel mee.
Een van de toppers die we ooit zagen was een toneelstuk in een toneelstuk. Docenten van het voortgezet onderwijs speelden een Griekse tragedie voor een zaal met leerlingen (wij als publiek dus). Maar elke docent had wel wat, of met zichzelf of met de lerares Latijn.
Dus werd het een dolkomische voorstelling. En dat mag van "Het vermoeden van Poincaré" ook worden verwacht. Twee elkaar niet kennende heren moeten elkaars aanwezigheid verdragen omdat het chalet waarin ze zich bevinden door sneeuwval geïsoleerd is geraakt. Daarbij ontstaan grote en hilarische misverstanden.

Om met de bekende oud-theaterdirecteur Roel Oostra uit Drachten te spreken "Niet stinne, der hinne". Oftewel gewoon kaartjes kopen.

En dat geldt zeker ook voor aanstaande zondag als Annick Boer optreedt in datzelfde Noorderkerktheater (14.30 uur). Uit artistieke kringen rond deze toneelspeelster, musicalster en televisiecomédienne (denk aan het kritische en komische "consumentenprogramma" Kenniewaarzijn...) kreeg ik het verzoek nog even te wijzen op deze voorstelling. Voor wie zich alvast wil oriënteren, zoek op YouTube naar het promofilmpje van "Dat Is Goed Gelukt" (https://youtu.be/vbIHGZXFvke).

Ommelandse reis

Ter afsluiting van deze blog: wie de komende weken (tot eind oktober) naar Workum of het achterland van deze stad in de Zuidwesthoek moet, vertrouw niet altijd de aanwijzingen van de "verkeersdeskundigen" op internet. Wat normaal een kwestie is van een klein uurtje heen en terug, kostte gisteravond bijna anderhalf uur.

In de door de provincie geadviseerde omleiding zat nog een extra omleiding van een kwartier en vervolgens leverde een alternatieve route van Workum naar Sneek wachttijd vanwege een wegversmalling met verkeerslichten op.

En welke waarschuwing kon de Opregte Sneeker met een zucht van blijdschap links (in dit geval rechts) laten liggen? "Brug Spannenbrug gestremd".

Is onze Zuidwesthoek 's avonds nog wel bereikbaar?