logoTerug naar de voorpagina...

”Breekbaar teruggetrokken”

30 november 2006 - Eins hie ik no net achter de kompjoeter sitte moatten. Ik hie in sit yn it ôfrinnende Snitser teater ha kind, mar drok, drok, drok, no.

Frou D. en in freondinne sitte op dit stuit tink te genietsjen fan Lette Ropping, alteast dat hoop ik. It doel hie oars west dat wy jûn yn de Lawei “Breekbaar” besjen soene. In foarstelling fan it Súdlik Toaniel, der’t de ferneamde regisseur Johan Simons in skoft oan ferbûn west hat.

Wy krigen lykwols in brief dat wy fergees ien persoan it betelle kaartsje meinimme mochten. Ja, yndied, fergees, gratis en foar neat.

Dan bin je erchtinkend en freegje jesels ôf: wat is dit? Doocht dit wol? En, noch hollânsker, wy soenen mei syn beiden, krije wy dan it jild fan ien kaartsje werom?

Annulearre

Nee dus, der wie de aksje net foar bedoeld, seinen se by de Lawei. Hjoed kaam de aap foar it ljocht. De Ljouwerter fernijt ús op de kultuurside dat “Breekbaar teruggetrokken” is. Yn gewoane taal: de rige foarstellings is stopt, se binne der mei ophâlden.

Op de webstek fan de Lawei stiet “geannuleerd”. Foar ús gjin probleem. Wy hiene de kaartsjes net mear. Wy hiene se werom stjoerd. In bytsje út nidigens en in boel omdat wy heard hienen fan de minne resinsjes.

Dan leaver in tegoedbon en nei Cine Snits foar Lette Ropping, alteast wat de bettere helte oanbelanget.

Ien treast foar dejingen dy’t earjuster troch de webstek fan Henk van der Veer op de ferkearde skonk set binne. It is perfoarst net de lêste kear dat Tryater yn Snits komt. Us kulturele kertiermakker hat derfoar fierstente goede bannen mei Tryater.

Pine yn ‘e kiel

Hiel wat oars: ik wit net wat der te rêden is yn sjongend Nederlân, mar ik lies niiskrekt ûnder dat berjocht fan Breekbaar (sjoch boppe) dat de fjouwer krystshows fan René Froger yn Ahoy net troch geane, yn geef Frysk oer geane. Hy hat lêst “van de luchtwegen”, fernijt de krante ús. Frans Bauer soe ek optreden yn Ahoy en hat in polyp op ‘e stimbannen. Is der in ferbân?

Hoe soe it mei Jan Smit wêze? Dy sjongt hieltyd dat hy wer tefolle mei de flesse ompankoekbakt hat. Allergelokkichst komt hy fan Volendam. Der steane se geregeld op de dyk te sjongen, krekt as de Kozakken fan ‘e Lemmer.

Skoatelantenne

No’t wy it dochs oer it nijs yn de Ljouwerter hawwe: wy moatte mar ris om ús hinne sjen wat in skoatelantenne kostje moat. De krante skriuwt dat de kabelmaatskippijen djoerder en djoerder wurde sille, dat foarsizze amtners fan it ministearje fan economyske saken.

Essent, dy’t yn Snits it sinjaal leveret, is ek al oernommen troch in saneamde private-equity ûndernimmer ek wol durfkapitalist neamd. Sadwaande.

Ik sil net útlizze hoe’t soks ekonomysk yn elkoar stekt. Dat moatte jimme mar neilêze op de foarside en side 2. Ik bin op skoalle net fierder kaam as de varkenscyclus en de wet fan fraach en oanbod. Mar dy minsken, dy durfkapitalisten wolle aanst jild sjen, dat is wis.

Misskien is de digitenne aanst in alternatyf, mar dêr is KPN ek by belutsen en dy wurdt miskien ek troch fan dy jildwolven oernaam. Dus dat makket neat út.

Of ik in durfkapitalist bin? Ja in bytsje wol, alle moannen mei frou D. in staatslot keapje en mei in bytsje gelok ha wy ek ris in priiske. It rendemint fan 720 persint lyk as sa'n durfkapitalist hawwe wy noch net helle.

En wat ik fierders jûn dien ha? Dat wit allinnich de Goedheilichman.


Eindelijk

25 november 2006 – Het moest er een keer van komen en gisteravond was het zover. Na een leuke voorstelling van Suver Nuver in de Harmonie. Voor het eerst na de invoering van artikel 26, oftewel de alcoholcontrolewet, mocht ik blazen.

De heren van de Hermandad stonden aan het eind van de oprit van het viaduct, waar je komend van Leeuwarden afslaat naar Sneek.

Vier tellen in het apparaat blazen, verdomd, het lukte me eerst niet. In gedachten telde ik, maar ik had van te voren geen hap lucht genomen. Oom agent vond het niet erg (het was ook niet zo druk), even wachten en ik mocht een tweede poging wagen.

Gedienstig legde hij vervolgens het apparaatje op de sponning des auto’s zijraampje. Na enkele ogenblikken “analyse” op het beeldschermpje kwam het verlossende “pass” te voorschijn.

“Dat betsjut passeren,” legde hij ten overvloede uit, “as der alert stean hie, dan hiene jo meikomme moatten.”

Hij tikte aan zijn pet en gebaarde dat ik door mocht rijden.

Hoe lang is het geleden dat ik eerder gecontroleerd ben? Heel lang. We reden nog in een Eend. (Even op internet gezocht: de alcoholwet is in 1974 van kracht geworden).

De staandehouding was rond Sinterklaasavond, toen we onderweg waren van schoonouders naar de eigen stulp. Plisie Kupers was de man die het ho-gebaar maakte.

Ik klapte het raampje open, hij boog zich voorover, stak zijn neus naar binnen en vroeg: “gezellige Sinterklaas gehad?” Vervolgens mocht ik doorrijden.

Had ik toen wat gedronken? Ik weet het niet meer, maar ik geloof van niet. Gisteravond had ik wel een glaasje wijn gehad, na afloop van de voorstelling toen we bijpraten met Iet en Janny, twee inmiddels oud-Omrop Fryslân medewerkers. En een colaatje. Maar voor hetzelfde had een tweede wijn kunnen zijn, maar ik moest nog rijden, nietwaar.

Thuis gekomen heb ik even het engeltje op mijn schouder over de bol geaaid. Ik hoorde hem in mijn oor grinniken. “Graag gedaan." Het was even stil. Toen volgde: "proost!” en hij hikte even.


Waar we heengaan …

22 november 2006 - Jelle zal wel zien, zong Wim Kan ooit. Maar de komende maanden moeten wij het maar zien. De verkiezingsuitslag levert een vrijwel onbestuurbaar Nederland op. Winst voor uiterst links en uiterst rechts.

Als je de uitslag van Sneek omrekent naar de zetelverdeling in de raad,  hadden we hier ook een vertegenwoordiger van Wilders gedachtegoed in de raad gekregen en had de PvdA een zetel ingeleverd ten faveure van de SP. Beide in mijn ogen slechte ontwikkelingen, niet passend bij de Sneker verhoudingen.

Ik kan me niet voorstellen dat alle SP-stemmers in Sneek dat gedaan hebben om Van Driel c.s. te belonen. Nee, het was het hoofd van Marijnissen dat hen tot die stap bracht.

En dan Wilders en zijn club. Denken 743 inwoners van Sneek dat we Nederland blank zullen krijgen. Ik vind een dergelijk stemgedrag beledigend voor niet alleen de allochtonen, maar ook de autochtonen.

Maar waar stemmen die Wilders en SP-ers bij de “normale” gemeenteraadsverkiezingen dan op? Nergens op, want als je het opkomstpercentage van beide verkiezingen vergelijkt, dan zit er een verschil van 20,1 procent tussen. Uit die groep hebben SP en Wilders dus hun winst gepeurd, en bij de volgende verkiezingen zal deze groep waarschijnlijk het weer laten afweten. Dus kunnen deze verkiezingen geen vooruitblik geven op de statenverkiezingen in maart volgend jaar.

Wat overigens niet wil zeggen dat het signaal wat de kiezers hebben afgegeven, genegeerd moet worden. Maar zo extreem als dat was, hoeft het niet vertaald te worden.


Onder chirurgen

(Vrij naar W.F. Hermans)

19 november 2006 - Er is iets vreemds aan de hand in ons Sneker Antoniusziekenhuis. Gisteren las ik in de LC al een stukje over het vertrek van chirurg Tariq Shadid, waarbij naar een advertentie verwezen werd, die ik in die krant niet kon vinden. Vanmorgen bij het ontbijt ontdekte ik de annonce op de voorpagina van NRC Handelsblad.

Ik neem de tekst letterlijk over:

"De Maatschap Heelkunde Zuid Friesland betreurt het ten zeerste, dat door een structureel misverstand in de communicatie met de heer Tariq Shadid, chirurg, problemen zijn ontstaan, die dusdanig zijn geëscaleerd dat het geleid heeft tot een onwerkbare situatie. Tariq Shadid is een uitstekend en toegewijd chirurg, zowel op het technische als het communicatieve vlak, die veel heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de maatschap en het niveau van de chirurgische zorg in Sneek. Wij hopen, dat de schade, door dit conflict ontstaan, aan zijn verdere chirurgische carrière, beperkt kan blijven."

In de eerste regel wordt gesproken over een structureel misverstand in de communicatie. Met wie zit er ruis op de lijn? Niet met de patiënten, want later wordt gezegd dat hij een uitstekend en toegewijd chirurg is, zowel technisch als communicatief. En dat hij veel heeft bijgedragen aan, bla, bla, bla.

Dus gaat het om een intern probleem, binnen de maatschap, waar wij als (potentiële) patiënten buiten staan. Hoewel...

Geouwehoer zat

Wat in feite in deze advertentie staat is, plat gezegd: we zijn het geouwehoer van Tariq zat; weg wezen. Maar geouwehoer waarover? Dat is makkelijk te achterhalen. Enige feitenkennis, interesse in de lokale gebeurtenissen en gegoogle en je weet het.

Tariq Shadid is Palestijn en zet zich in voor de Palestijnse zaak. Zo was hij al eens in Palestina met Gretta Duisenberg, ook niet bepaald onomstreden in ons, naar men zegt zo tolerante landje.

Is actief zijn voor je ex-landgenoten dan verboden? Is dat een reden om te breken met een gewaardeerde collega? Nee, normaal niet, maar onder de Sneker chirurgen blijkbaar wel.

Ik kan me voorstellen dat je onder de koffie of bij het glaasje fris na de maatschapvergaderingen wel eens over andere dingen wilt praten dan over dat conflict in het Midden-Oosten en over het lot van de Palestijnen. Drink dan geen thee met hem, laat zijn secretaresse die thee brengen, loop met een boog om de soepautomaat als Shadid daar toevallig staat.

In ons land is een politieke voorkeur geen reden om iemand zijn congé te geven. We koesteren in Nederland godzijdank nog altijd de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om voor je politieke mening uit te komen, het recht van partijvorming; het is allemaal wettelijk vastgelegd. Dat geldt voor ons allemaal, heelmeesters incluis.

Als ik de kwestie Shadid naar de basis terugbreng, en dan baseer ik mij vooral op die soms vreemd geformuleerde advertentietekst in de NRC (juristencompromis?), dan is er voor mij maar één conclusie mogelijk: de Maatschap Heelkunde Zuid Friesland heeft in strijd gehandeld met de grondwettelijke rechten van alle Nederlanders en anderen die in dit landje wonen en werken.

Dat vind ik bijzonder kwalijk. Dat had ik van dergelijke doorgestudeerde heren niet verwacht. Het is bovendien zelfs strafbaar.

Als mijn goede vriendin Lutz Jacobi al kamerlid was geweest, dan had ze hier zeker en met recht de minister vragen over gesteld. Dat had misschien geen effect op deze kwestie meer gehad, maar toch ...


Wer in boek

18 novimber 2006 - It wie fannemiddei de fine fleur fan de noardlike letteren dy't yn Grins byinoar wie foar de feestlike útrikking fan it boek "biografie van een vaarweg". Ik haw as ien fan de 84 skriuwers ek op 1 septeiber oan it kanaal sitten. Jimme hawwe der alris oer leze kind.

boekHast alle literaire pommeranten fan ús provinsje wiene der, wylst Sinterklaas oer it A-kerkhof fan Grins banjerde: Douwe Kootstra (5de fan rjochts), Peter Karstkarel (4de fan lofts), Henk van der Veer (3de fan lofts) en Pieter Verhoeff (lofts). BĂ»ten de foto Eelke Lok, Wietze de Haan, Willem Tjerkstra en in tal oaren, werûnder ik dus (efter de kamera).

boek Ik sil gjin wiidweidich ferslach dwaan fan de middei. It wie in noflik gearkommen dêr yn Grins. Mei in drokte by rûnpartsjen fan de boeken oan de auteurs.

It earste eksemplaar waard troch Henk van der Veer útrikt oan Keimpe en Annie Jaarsma. Sy wenje op de hoeke fan it Prinses Margrietkanaal en de Jeltesleat en sjogge alle skippen foarby kommen. It wie foar harren in prachtich momint, sa die bliken.


Jeugdsentiment

17 november 2006 - En dan zit je op een vrijdagavond onverwachts aan de bar in de Irish Pub aan de Marktstraat, gelokt door jeugdsentiment, door muziek van Cliff, Elvis, Beatles en de Creedence Clearwater Revival, gespeeld door, ik had het zelf op snekerinternetkrant.nl gezet, The Relects.

drummer Nooit van die band gehoord, zult u zeggen. Inderdaad ik ook niet. Logisch, zei Jan van Omme, de uitbater van de Irish Pub. Het was hun tweede optreden. Eerst een keer op straat voor de Irish Pub en nu dus binnen.

Toen de krite, sorry Teater Snits, uit Amicitia, eh ... Cine Sneek kwam (Ja Dokter Nee Dokter was afgelopen), kwam bij ons the Midnight Special voorbij.

Gelukkig kon deze ouwe hippie de zanger van The Relects vertellen waar het in dat nummer om draait. Het is het verhaal van de veroordeelde in de dodencel. Maar als de Midnight Special, de trein van zo en zo laat, voorbij komt en zijn eerste licht valt op de gevangene, dan volgt er uitstel van executie.

Ik hoorde dat verhaal een keer in het Theater van het Sentiment, dat Radio 2-programma, en heb de volgende dag de CD met het nummer gekocht.

Jeugdsentiment dus, dat nog wat werd versterkt toen Dieter Steneker binnen kwam. Had Jan me net verteld dat de Irish Pub op 18 december 5 jaar bestaat; onthulde Dieter (derde van rechts op de foto, Jan van Omme glunderend op de achtergrond) me dat hij volgend jaar 65 wordt

dieter Ik was even een moment stil. 65 jaar, dus toen in de Meerpaal 1966, was Dieter ..., zoveel jeugdsentiment tegelijk, dat werd me toch wat teveel.Gnize

15 november 2006 - It is wat in nuvere wike. De ferkiezings komme deroan en dat kinne jo yn de media fernimme. Je moatte tusken de útspraken fan Bos, Balkenende, Marijnissen en Rutte troch lavearje.

Mar somtiden fine je dochs wat, dêr't je efkes om gnize kinne. In advertinsje bygelyks fan in toskedokter dy't wat mear pasjenten binnen helje wol.

De lêste alinea wurdt foarôf gien troch de vraag oft de takomstige pasjent benaud is foar de toskedokter.

En dan komt it: "wij kunnen op verschillende manieren verdoven".

Doe't ik dat lies, seach ik mysels yn de stoel sitten en de toskedokter stie mei in grut foarhamer boppe myn holle.

Ik ha noch nea sa benaud foar de toskedokter west as dat momint.


De teloorgang van een theater

10 november 2006 - De Leeuwarder Courant opent met de kop "Theater in Sneek trekt amper bezoekers". Geen nieuws want een bericht van dezelfde strekking kon je al eerder in de lokale pers lezen.

Waarom dan toch dit artikel? Daar hoeven we niet lang over na te denken: dinsdag gaat de gemeenteraad van Sneek "brainstormend" praten over het nieuwe centrum voor de kunsten en het theater. Beide moeten aan de Westersingel verrijzen. De LC probeert al jaren op belangrijke zaken in de lokale gemeenschap vooruit te lopen. Niets mis mee.

Zonde van de centen

Maar weer trapt een medium in het bekende valletje van theaterexploitant W. De krant huilt met hem mee zonder grondig de oorzaken van de teloorgang des theaters te analyseren. "We hadden beter eerder kunnen stoppen. Het is zonde van de centen, maar de gemeente wil het nu eenmaal zo", huilt W. Wat ben ik zielig hè, ik wilde wel anders, maar die gemeente...

Waarom tekende W. dan in het verleden een contract met diezelfde gemeente? Omdat een financiële ondersteuning van Amicitia, zoals Cine Sneek tot de komst van W. heette, hem goed uitkwam.

Die gemeentelijke bijdrage van 400.000 Euro was niet alleen bedoeld voor de professionele voorstellingen, maar ook voor de amateurgezelschappen, die vervolgens van W. naar Van der Wal of Onder de Linden konden/moesten oprotten voor de vanouds in Amicitia zo gezellige "neisit mei dounsjen".

Volplempen

Oprotten? Ja, want W. had Amicitia onderhand volgeplempt met bioscopen. De grote foyer waar dansavonden, maar ook vergaderingen en lezingen plaatsvonden en later ook kleine voorstellingen voor inderdaad een 30 tot 100 mensen (Wachten op Godot van Tryater, de Berini's in hun beginperiode), werd "omgetoverd" tot een bioscoop.

Liefhebbers van toneel of muziek zaten vervolgens soms met dertig man of minder tegen rijen lege stoelen aan te kijken, bij een experimentele voorstelling in een immense ruimte die amper te bespelen viel. Logisch dus dat de liefhebbers naar de Lawei of de Harmonie gaan waar ook kleinere zalen beschikbaar zijn.

Door het oprukkende aantal filmzalen aan het Leeuwenburg ging de theatersfeer verder verloren. Nazitten, het was er niet meer bij. Ik heb de Friese topartiest Rients G. nog op mijn netvlies die vanaf de trap naar de grote zaal, de "foyer" instaarde. Hij bleef in tegenstelling tot zijn gewoonte niet meer nazitten, want de "theaterbar" sprak hem totaal niet aan.

Popcornlucht

Het is verklaarbaar dat het Sneker theaterpubliek afhaakte. Je bent echt niet gezellig uit als je een van popcornlucht vergeven ruimte binnenstapt. En waar word je ontvangen door een man in spreekstalmeesterpak? Had ik soms kaartjes voor een wintercircus gekocht? Nee, het was nog augustus. En waar word je geterroriseerd door over lcd-schermen flitsende filmaankondigingen.

De kwaliteit van de voorstellingen is ook zo'n punt. Ik heb in Amicitia met een ploegje mensen prachtige optredens gezien, maar ook met kromme tenen van plaatsvervangende schaamte in een volle zaal gezeten. Helemaal niet erg, dat hoort bij het theater; wat de een mooi vindt, vindt de ander slecht.

Er werden wel gezelschappen naar Sneek gehaald met een fatsoenlijk artistiek gehalte, waarvan van te voren duidelijk was dat de betreffende voorstelling geen financiële klapper zou worden. Maar een gezelschap als het Theater van de Lach compenseerde dat wel weer.

Afspraken

Artiesten van het gehalte van Youp van 't Hek komen niet meer naar Sneek. Grotere producties staan een paar avonden achter elkaar in een groot theater als de Harmonie. Dat scheelt in de kosten, in gesjouw met decors en dergelijke.

Een bioscoop als Cine Sneek kan die mogelijkheden niet bieden, want men heeft bepaalde verplichtingen tegenover de filmverhuurders. (Johan M. zaliger heeft mij wel eens verteld hoe dat in elkaar stak..)

Is het verder vreemd dat het Sneker publiek denkt dat er in Amicitia, sorry Cine Sneek, geen voorstellingen meer zijn? Afgezien van het in mijn ogen schromelijke gebrek aan publiciteit, heeft W. in de loop der jaren alleen maar verwarring gezaaid door het ene na het andere wilde idee te lanceren, dat vervolgens weer geruisloos achter de ijskast werd geflikkerd.

Plannen wisselen

De ene keer werd de toneeltoren volgepropt met bioscopen, het andere moment kreeg de grote zaal een vlakke vloer, waar etende en drinkende toeschouwers aan tafeltjes gezeten de voorstelling konden volgen. (W. had blijkbaar in Carré "Cabaret" gezien, dat wekenlang draaide voor een tot nachtclub omgetoverde zaal.)

De LC somt het aantal kaartjes op dat voor de voorstellingen verkocht is. De bandbreedte varieert van 34 voor Tryater tot 104 voor Teake van der Meer. Verder scoren voorstellingen van Willeke Alberti en een theatershow van Ivo Niehe (wat ik mij daar bij voorstellen moet, ik weet het niet) ook niet best.

Weet het gros van de Snekers wel van die voorstellingen af? Ik heb dit jaar geen theaterboekje van Cine Sneek of programmaflyer gezien. Ik heb meer mensen gesproken die daarover klagen. Nee, dan een Posthuis, qua omvang vergelijkbaar met Cine Sneek, dat promootte het programma tenminste nog met een redelijke gids.

Megabioscoop

Het LC-voorpaginaverhaal krijgt verderop in de krant een vervolg en daar krijgt wethouder Hans van den Broek gelegenheid te reageren. Het slot van het artikel op pagina 13 (en niet 21 zoals voorop gemeld wordt), is een kaderberichtje met daarin de melding dat Cine Sneek een zesde zaal krijgt, waarmee de capaciteit van het vroegere Amicitia (betekent dat niet vriendschap?) op bijna 1200 stoelen komt.

Applaus. Laten we trots zijn, de vlag uitsteken. Sneek heeft de grootste bioscoop van Friesland! Nou en. Ik heb op zondag bij succesfilms als Harry Potter en de Lord of Rings in de grote zaal met veertien man gezeten.

Kan dat financieel uit? Of kon dat uit omdat de gemeentelijke bijdrage meehielp in de exploitatie van het gebouw? Ik kan me echt niet voorstellen dat het culturele programma 2006 Cine Sneek 4 ton (of misschien omdat het nu om een half jaar gaat 2 ton) heeft gekost.

Afscheid

Ik lees dat eind dit jaar het doek valt met Teake van der Meer, Gryt Wiersma en Minze Dijksma. Fries amusement dus. Ooit hoorde ik dat men bij Cine Sneek Friestalige voorstellingen maar onzin vond, "daar komt toch geen hond op af". En vervolgens trok Lytse Fûgel van Tryater drie avonden een volle bak.

Blijkbaar heeft men daar aan het Leeuwenburg niets geleerd, blijft men de Friese (lichte) cultuur minachten. Want W. roept een eerder optreden van Willeke Alberti op 13 december uit tot officieel slotfeest.

"We grijpen het aan om er een mooi afscheidsfeestje van te maken, met genodigden," zegt W. "Zodat we met een volle zaal en opgeheven hoofd ten onder gaan".

Geld terug

De zaal wordt dus opgevuld met genodigden. Als er 74 kaartjes voor dit programma verkocht zijn, komen er 450 (aantal stoelen in de grote zaal volgens de website van Cine Sneek), minus afgerond 80 is 370 mensen met een gratis kaartje.

Ik ben blij dat ik geen kaartje gekocht heb, want ik zou me vreselijk opgelaten voelen als al die pommeranten om mij heen gratis van gedateerde krakers als "Telkens Weer", "Spiegelbeeld" en "Ome Jan" uit hun bol gaan. Als ik W. was, betaalde ik die 74 betalende bezoekers het entreegeld terug. Gelijke monniken, gelijke kappen, nietwaar.

Ik wens W. c.s. veel succes met de megabioscoop en andere speeltjes, volgens de LC deze week gaat het kinderparadijs in Joure een maand later open en is de komst van Jan Smit naar de opening niet meer zeker (sic). En verder wacht ik met spanning op de uitkomst van het debat van dinsdagavond.


Jikke en boeken

8 november 2006 – Nee, ik bin Jikke niet teugen kommen op de Waterpoort. Mar ik denk dat se der wel sitten het. Toen ut drooch was, want toen ut regende gulde se boven fan geluk dat der sufeul mensen, sufeul echte Snekers, naar de Stadsherbech kommen waren.

Ut was un mooi feest, durf us wat anders te seggen na Henk van der Veer, Anske Smit en de foto’s van Sybekarspel lezen en sien te hewwen. En wer dy woorden en foto’s fan mij binne, sien de Sneker Internetkrant.

En dat is geliek de reden werom ik de laatste tiid niet se aktief bin op disse Opregte Sneeker. Ik bin un internetkrante begonnen. Met steun fan adferteerders, want de skoorsteen mut ok roke, helemaal no’t Kedde um skoonmaakt het.

Ut hat wat tied kosten om de saak in kalk en sement te krijen, mar no staat der ok wat. De krante mut wel aktueel blieve en dat gaat dus even ten koste fan disse log. De krante is ok wat serieuzer as de log, logies want nijs is faak serieus.

Ik fien ut prachtig hoe de reaksies binne. Positief en stimulerend. Mar ok de fraag kenst ut wel folhouwe iedere keer nijs te finen en su gau mooglik te brengen.

Bewust hew ik foor mijsels seit dat dat aktuele drie keer in de week in halve of un hele nije krante betekent, mar miskien wurdt dat later wel anders. En as ut nodig is, komt der wel un tussen updeetsje tussendeur.

Su as fandaach. Op de dag fan Jikke, fan de gemeente, fan De Wieren en ABC Vastgoed en eigenluk fan alle Snekers met mekaar.

omslagIk hew der fanavond een op nommen. En ok alfast op morgen, want dan wurdt mien boek over ut OBW presenteerd.

Der binne nochal wat boekpresentasies optheden. Saterdag ut boek fan Wiebe Dooper over Sneek in de 20 ste eeuw met un smakfolk derbij. Ik hew fanavond noch even met Wiebe praten. Der binne saterdag aardich wat boeken ferkocht, mar de oplaag is 3000 dus der kenne noch wel wat de deur ut. Niet bij Wiebe tús, want hij het un briefke op de foordeur dat je naar de boekhannel kenne.

Over een goeie week sal Alice Booij har boek oer de tontsjes in Sneek presentere. Ik hew har ferhaal al us in kear hoord en ut is hiel nieuwsgierig. Ik ken Alice nog út de tied dat we beiden bij de Sneeker werkten en ik weet noch dat se heel lineg skrieve kon en heel sekuur was. Ik bin benijd naar ut boek.

Mar su as ik sei, morgen 425 jaar OBW. Un tipke fan de sluier: hierbij ut mooie omslach dat Peter Lintveld maakt het.


Allerzielen

2 november 2006 – Inderdaad, Henk van der V. beschrijft op zijn site de achtergronden van Allerzielen. Daarover dus niets. Maar dit logje staat wel in de teken van die katholieke hoogtijdag.

Vanavond ben ik voor de zevende maal in successie naar de herdenkingsbijeenkomst in het Bonifatiushuis geweest. Altijd weer een apart gevoel om samen met de bejaarde bewoners en de nabestaanden de gestorvenen van het afgelopen jaar de revue te laten passeren.

Allerzielen heeft een speciale betekenis voor mij. Acht jaar geleden, op 2 november, inderdaad op deze dag, overleed mijn vader. Een jaar later zetten we voor het eerst een bloem in de pot bij het altaar en in gedachten doen we dat elk jaar.

En elk jaar is er weer een naam die een oh ja oproept. Ruurd Tuinstra bijvoorbeeld, ooit eminent raadslid voor de PvdA, of mijn grote collega in het SKS-bestuur Wiep Luehof. Ook voor hen werden rozen naar de vaas bij het kruis gebracht.

In gedachten zette ik er nog één bij. Voor Lodewijk Meeter, de kleine grote schipper van Huizum, die gisteren overleed. 91 Jaar is hij geworden. Hij is nu weer bij zijn vrouw Hanske.

Lodewijk kon niet lezen en schrijven. Hanske las hem voor en als dat nodig was, ondertekende Lodewijk een briefje met veel zwier, maar wel iedere keer met een andere krabbel.

Ik zal zijn warme handdruk tijdens het skûtsjesilen missen; in het schouwtje bij Joop Mink zal een lege plaats zijn.

Maar in mijn hart is het weer een beetje voller geworden.