Terug naar de voorpagina...

Net eamelje oer de start LF2018 op televyzje

Snits, 30 jannewaris 2017 – Nou, it is dan einliks úteinset. Dat LF2018, it kulturele jier dat foar alle politike provinsjale pommeranten en oaren dy't de kultuer heech ha, o sa wichtige jier wêze sil.

LF2018 Sneon wie op trije pleinen yn Ljouwert tagelyk de iepening en anneks dermei in telefyzje-útstjoering, in ferslach fan de AvroTros. (Foto boppe: LF2018/Koen Noorduin) Moai nou, wy Friezen komme op de lanlike telefyzje en ús eigen omrop nimt it ek noch oer. Noflik dus thús te folgjen foar de buis, mei wat sjips en in slokje.

Troch de ynfloed fan de telefyzje tochten in soad thússitters dat wat it blauwe each yn de húskeamer brocht, de echte iepening wie. De pispotten fol krityk oer it krakkemikkige ferslach, waarden lege oer de holle fan Frits (Kunst en Kitsch) Sissing en syn Hilversumske tv-ploech.

Ik fûn it ek net de meast geweldige presintaasje fan wat ús Kulturele Jier te bieden hat, mar de krityk fan de ynstjoerde stikken skriuwers yn de LC fan juster (en hjoed), is ek net alhiel terjochte.

Bring mar ris wat der barde op dy trije Ljouwerter pleinen goed yn byld. The Passion hat leard dat der bêst wol in boeiende reportaazje fan meardere plakken yn ien stêd te meitsjen falt, mar dan moat it wol in trochrinnend ferhaal wêze, in soarte fan reis troch dy stêd.

Der is sneon besocht mei it ynhieren fan Nynke de Jong (eartiids fan Goaingea), Tim Douwsma (fan Drachten) en Foppe de Haan (fan Nes en net op it Amelân) as Fryske BN'ers wat "couleur locale" yn de deade mominten te bringen, mar dat is folslein mislearre. De redaksje liet dêrby presentator Frits yn de steek. Der waarden Frits gjin "ter zake doende" fragen yn it ear flústerjen.

Nei de kultuer yn de grutte haadstêd

Ira fan Tryater hie der sneon yn de Ljouwerter boppedat al foar warskôge: as jimme tinke dat jimme de echte iepening op telefyzje mei meitsje kinne, dan hawwe jimme it mis: kom nei de pleinen, dêr belibje je it echt. En doch waarme klean oan.

Dy ûnderfining mei dat waar hiene Frou D. en jimme tsjinstbere dienaar ek doe't se ferline wike de kultuer yn Amsterdam priuwden. Moaie eksposysjes yn grutte en lytse musea en wy learden der ek noch wat fan.

henk Yn it Rembrandthûs koene wy lêze dat de keunstskilder Govert Flinck syn karriêre begûn útein sette yn it Ljouwerter atelier fan de keunstner Van Uylenburgh, dêr't neffens my yn Drylts in strjitte nei neamd is. De dochter fan dizze Van Uylenburg wie de ferneamde Saskia, dêr't Rembrandt in jiermannich mei troud west hat oant se kaam te ferstjerren.

Mar de Oprjuchte Snitser learde yn Amsterdam ek dat syn alter ego, syn oare ik, yn de haadstêd wichtige spoaren efter litten hat. In foto is dêr it bewiis fan.

eerbetoon It fraachpetear mei Tatjana Pretley ferline wike yn de LC-bylage Sneon en Snein makke nochris dúdlik hoe wichtich sokssoarte fan spoaren binne en hoe grut de ynfloed fan jo west hat.

Net allinnich yn it belibjen fan de kultuer. Ek yn it toanen fan respekt en it bydragen oan bygelyks de demokrasie. Je moatte ek yn dizze tiid de lessen fan doe yn eare hâlde en je ynspirearje litte troch it hâlden en dragen fan dejingen dy't der net mear binne.

Derom wil ik op disse dag, werop mien naaste foarfader 95 wurde su, um gedenke met dit skilderij.


Het stormt in GBTL

Sneek, 10 januari 2018 – Je ziet het veel vaker. Als het naar de verkiezingen loopt, gaat het in politieke partijen stormen. Het is bijna een wet van Meden en Perzen, een vierjaarlijks ritueel.

Raadsleden die na ettelijke perioden hun zetel verliezen, zijn teleurgesteld omdat ze nu te laag op de kieslijst worden gezet.

Ambitieuze kandidaten, overtuigd van de eigen uitzonderlijke kwaliteiten, voelen zich miskend als ze vanwege lokale motieven hun doel, minstens een baan als wethouder, niet weten te bereiken.

Overstappers

Kijk maar in de krant. Dinsdag drie berichten in de Leeuwarder Courant: twee van de Waddeneilanden en een uit onze gemeente. Op Ameland is een rel ontstaan omdat een raadslid van Algemeen Belang Ameland wil overstappen naar een andere club. (Hebben wij dat in onze gemeente ook al niet twee keer meegemaakt?)

Op Terschelling is de burgemeester blij dat een bij een lokale partij weggestuurd raadslid nu een lange vakantie heeft. De burgervader wordt al een tijdlang niet meer bestookt met brieven "waar ik op mijn manier wel behoorlijk druk mee kon zijn". Einde citaat.

In beide gevallen gaat het om een politieke fractie die ontstond uit onvrede. Met alle respect voor hun inzet maar het gaat daarbij doorgaans om mensen die zich ook op andere terreinen of niet gehoord of niet geloofd voelen.

Ze denken dat hun mening tot een meerderheid leidt, maar hebben niet door dat ze die macht nooit veroveren. De grote massa van de kiezers wil immers zekerheid en stemt daarom op zekerheid. En die zekerheid vinden ze niet bij groepjes met een kleine achterban.

Zekerheid wordt onzekerheid

Dat zo zijnde leidt dat binnen zo'n club weer tot onzekerheid. Wat doen we verkeerd? Onze idealen spreken ons en per definitie dus ook anderen aan? Als dat niet het geval blijkt te zijn leidt dat tot meer problemen.

bord Dat zie je nu bij GBTL Súdwest, een fractie ooit samengesmeed uit Gemeentebelangen en Totaal Lokaal. Totaal Lokaal ontstond voor de herindeling van 2010 in met name het voormalige Nijefurd uit angst dat het buitengebied binnen Súdwest-Fryslân zou ondersneeuwen bij de zes steden.

Gemeentebelangen had dat proces al eerder meegemaakt in het voormalige Wymbritseradiel. Het was een paraplu waaronder onder meer voormalige Vrije Kiezers (IJlst) en verdwaalde D66'ers in die gemeente gingen schuilen.

GBTL-lijsttrekker Klaas Jan Semplonius (tevens beoogd fractievoorzitter) ontbrak op de eerste raadsvergadering van 2 januari. Per abuis, meldde hij LC-verslaggever Koen Pennewaard. Zoiets belangrijk vergeten in deze tijd van digitale agenda's met automatische herinneringen, dat wil er bij mij niet in.

De LC concludeerde vervolgens dat het opmerkelijk was dat Bertus Walsma door de driekoppige fractie tot fractievoorzitter is benoemd. (Walsma hoorde bij de Gemeentebelang-bloedgroep.) Werd Semplonius middels die wisseling van de fractieleiding gestraft voor het feit dat de club in de raad was teruggevallen van vijf naar drie?

Lege kas

Er speelt nog iets. De kas van GBTL is zo goed als leeg. De raadsleden staan nu een deel van hun vergoeding af om de eerste nood te lenigen. (Bij de meeste partijen maken de raadsleden sinds jaar en dag maandelijks een bijdrage over om de campagnekas te spekken).

Verder is er, heel creatief, afgesproken dat de partijkas voor iedere keer dat een advertentie op hun internetsite wordt aangeklikt, door Google met een kleine bijdrage wordt vereerd.

Volgens een mailtje is er "een georkestreerde actie bezig is tegen het bestuur, dat bestaat uit nieuwkomers en leden van Totaal Lokaal". Maak ik uit deze uitspraak op, dat hierbij de voormalige GB'ers de zwarte piet krijgen toegeschoven?

Een bestuurslid heeft het bijltje er bij neergegooid. GBTL is nu, zegt hij "een club waarbij zelfverklaarde ervaring en ellebogenwerk, geen transpiratie en onderling vertrouwen (wantrouwen dus, Opregte Sneeker) de boventoon voeren".

Misschien kan de oud-wethouder van Sneek Andries Ekhart een bemiddelende rol gaan spelen bij GBTL (het lijkt wel de naam van een nieuwe partydrug). PvdA'er Andries is in Leeuwarden buiten de collegeboot gevallen.

Hij gaat nu ("met plezier") als raadslid verder. Hij ziet het als zijn taak om nieuwe raadsleden te begeleiden. Kan hij ook mooi bij GBTL doen. Dan is hij ook nog eens dichter in de buurt van zijn favoriete biljartzaal.


2018 nog in de mist verborgen

2 januari 2018 – De Top2000 en de Fryske Top100 hebben we weer doorstaan, de prosecco en de champagne worden weer verbannen naar een volgende jaarwende en het geknal is voorbij. Kortom 2018 is begonnen.

mistWat de toekomst brenge moge, ligt nog verborgen in de mist van de toekomst. Mist, die enkele dagen van december kenmerkte. De Somerrak verdween deels in die sluier van zware vochtdeeltjes.

Tot de vrijdag voor oud en nieuw waren dat ook de plannen van nieuwe college van burgemeester en wethouders. Het vijftal dat de coalitiegenoten Partij van de Arbeid, Christen Democratisch Appel, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en GroenLinks naar voren hebben geschoven, hebben inmiddels hun voornemens afgescheiden.

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Dat moet ook wel als de ene partij predikt dat het rentmeesterschap uitgangspunt moet zijn en de andere partij dat bijna tot ideologie heeft verheven. Ambities zijn er ook, maar dat hoort zo bij een nieuw college.

Vrijdag presenteerde de nieuwe ploeg zich, vanmiddag op de eerste werkdag van 2018, wordt de nieuwe raad geïnstalleerd en de nieuwe wethouders gekozen en ingezworen. Bijna drie maanden voordat er in de rest van Nederland raadsverkiezingen zijn.

De nieuwe bestuursploeg zal zeker in het begin worden gedomineerd door het drietal dat al een aantal perioden aan de Marktstraat functioneert: de CDA'ers Offinga en Akkerman en de PvdA'er Van Gent. Nieuw zijn De Man (VVD en woonachtig in ex-Littenseradeel) en Faber (GroenLinks, Sneek).

We gaan dus een nieuwe periode in. Over vier jaar zullen we kunnen bepalen of het "nei 't sin" was. De Frysktaligen ûnder sille der wol noed oer ha, want neffens my hat nimmen fan de fiif it Frysk as memmetaal. Mar ik hoop dat ik my deryn fersin.(In trochstrings goed ynfermearre boarne skreau my dat ien fan de kolleezje wolris mails yn it Frysk skriuwt, in oare wolris Frysk praat, mar ek dat foar in tredde de spoedkursus Frysk op Skylge gjin fertutten hawn hat, alteast net dat men it merkbite kin.)

Een wens legt de Opregte Sneeker de partijen in elk geval nu al voor: ruil al je verkiezingsrommel op en laat geen borden meer slingeren, zoals de Opregte Sneeker Tweede Kerstdag in de omgeving van de Groenedijk constateerde.