Terug naar de voorpagina...

Nieuwe wijken, nieuwe straten en nieuwe namen

Sneek, 26 februari 2019 - Een zonnige dag in het voorjaar is een goed moment om eens de eigen stad te gaan verkennen. Met name de uitbreiding van onze metropool. Je ziet dan weer eens hoe je leefomgeving groeit en bloeit, om wijlen de natuurman van de RONO, dr. Foppie I. Brouwer, te citeren.

Zaterdag mochten Frou D. en uw dienaar weer enig vrijwilligerswerk verrichten. De nieuwste "De Waag", het kwartaalblad van de VHS, de Vereniging Historisch Sneek, mocht weer bij de leden in de bus worden gedaan. Geen saai werk, want je ziet weer nieuwe dingen.

Zo ook in het Harinxmaland waar een kwartet bladen bezorgd moest worden. Met dank aan Google Map waren we er snel achter waar de betreffende adressen waren te vinden. Maar waar hadden de namen van die straten mee te maken? Wie waren dat?

houkepoort-2019

Datzelfde dachten we een dag later toen we een kleine excursie door de Houkepoort volbrachten. Nergens een straatnaambordje te vinden. Gelukkig maakte een A4-tje achter een raam duidelijk dat we in het Zuiderrak ter hoogte van nummer zoveel waren.

houkepoort-2018 In april 2018 werd nevenstaande foto gemaakt, zondag die hierboven. Wat een veranderingen in een klein jaar tijd. De economie groeit en bloeit en de rentestand is laag. Wees er dus snel bij: de Houkepoort kent nog maar twee vrije kavels, hoorden wij van een jongedame die in de wijk woont.

straatnamenEn wat die straatnamen betreft: In mijn archief zit een in 1978 door de gemeente Sneek uitgegeven boekje. Het biedt in ruim 50 pagina's een overzicht van de straatnamen van toen, aangevuld met waar zij aan ontleend waren.

Het motto van de uitgave is: "Veel van de geschiedenis van Sneek leeft voort in de straatnamen. Voor hen die daar belang in stellen, is dit overzicht gemaakt".

Is het niet een idee om zo'n 40 jaar later opnieuw zo'n boekwerkje uit te brengen? Google weet immers niet alles.


Sierlik waar nei in wike dêr’t iis en snie betocht waarden

rysterbosk18 febrewaris 2019 – Ja, it sierlike waar hat Frou D en jo tsjinstfeint der op út stjoerd. Sneon op ‘e fyts troch de omkriten fan Snits (ús generaasje dy dat manmachtich, seagen wy) en snein mei de auto nei Gaasterlân. Net fanwegen solidariteit mei de protestanten tsjin de sânwinning, mar fanwegen de maitiid yn de Rysterbosk.

Jo kinne fan tinken wol ha dat it dêr tusken Riis en it Murnzer Klif drok wie. Alden, bern op fytskes, al as net losrinnende hûnen, it liigde der net om. Mar alderlokkichst wiene der ek mominten dat wy ús allinnich op ierde fielden.

Foar de horekageneuchten koene wy oan de igge fan de Iselmar net terjochte, sa drok wie it dêr. Dêrom hawwe wy De Lemmer mar opsocht. Oer de binnendykjes dy’t wy yn de simmer sa no en dan folgje, dan fytsend fansels. By de Sondeler Lijen del.

En dat nei in wike dy’t foar in soad fan ús jierren yn it ramt fan iis en snie stien hat. Der wiene nammentlik twa saken om by stil te stean. It wie fjirtich jier lyn dat wy yn Fryslân de sniewinter meimakken.

Boppedat hiene leafhawwers fan statistiken en feitsjes útfûn dat der noch nea sa’n lange perioade tusken twa Alvestêdetochten sitten hie en dermei koene de media wat nofliker nijs bringe dan Brexit en strapatsen fan de tredde M op it Europeeske politike poadium.

Fansels hat de Oprjochte Snitser ek in soad oantinkens oan dy sniewinter en de lêste grutte reedriderijen fan de 20ste ieu troch Fryslân. Se kamen wer boppe doe’t woansdei de (Wrâld-)Dei fan de Radio “fierd” waard.

Yn de tiid dat in grut part fan Fryslân letterlik ûnder de snie lei, wurke ik yn it sintrum fan de rampenstjoerder. Omrop Fryslân bruts doe eins troch as de omrop foar ús provinsje. Doe waard der net mear eamele oer it Frysk as fiertaal op ús stjoerder.

By dy Alvestêdetochten fan ’85 en ’86 hie ik yn de studio as saakkundige op it mêd fan floeiber wetter (en sûnder ferstân fan iis en de minsken dy’t al glidend wrâldferneamd waarden) in koördinearjende taak. En dat fielde wol sa noflik.

Miskien hat dat baasspyljen fan doe wol de reden west dat ik in jiermannich letter eigen baas wurden bin.


De 18e Bonte Sneeker Avend: derheen jumme

Sneek, 5 februari 2019 – Fanavond gaat de Bonte Sneeker Avend, fan nou ou BSA, sien tweede week in. Fanavend, woensdach, frijdach en saterdach kenne je noch terecht in Theater Sneek foor de ferjaardach fan frou De Jong fan de Klip. En dat mutte jumme as opregte Sneekers ok mar doen.

bsa Un paar jaar leden hat ik ut gefoel dat ik mar thus blieve moest, want ik fon der nyt feul mear an. Te gaoties, te fersnipperd en de kwaliteit fan in soad onderdelen was ok nyt om over naar hús te skrieven.

Regisseur Wiesje Jansma sette in andere koers in. Mear eenheid, een ferhaal werdeur de types om de jarige buurfrou Heabeltsje de Jong hene ok mear inhoud kregen. De personaazjes gongen beter met mekaar kontrasteren werdeur de grapkes beter overkwamen.

Su wurde ok Swerius fan Epema Thoe-De-Loo derby haalt. Sun fent dyt um heal duur foardoet mar ok folks weze wil. Hy liket heel wat mar het geen nagel om syn jum wete wel te klauwen.

De sketskes wurde ouwisseld met optredens wer de deursnee Sneker nyt faak met te maken krijt. Acro-gym, un klassyk resital, in veau-de-ville trio dat un earbetoan an Frekie ter Schuur brengt , in sangeres met un Sneker bewerking fan Laat Me fan Ramses Shaffy en un deur Hans Faber met accordeonbeleiding fan Gerk Venema prachtig sjanson over een overleden echte Sneker.

Fansels binne der in sa’n bonte grienmank, su’n potporie fan ferskillende soarten theater, dingen werfoar je, ik teminsten, nyt op ut puntsje fan de stoel sitte sal. Mar dat sjakt niks.

BSA Wel fon ik ut spitich dat toen Molly (Matthie Silvius), frou De Jong (Yede van Dijk), Too-de-Loo (Gerrit de Roos) en Wiebe Wurtel (Gerard Hamersma) (van links naar rechts) de in harren ogen overdreven saken fan Luwarden-Frieslaan 2018 op ‘e korrel namen, su nyt even op ut foar Sneek su positieve Watergatefestival wiisd hewwe. Un praatsje over de hage hoecht lang niet altyd negatyf te wezen.

Enne... de humor mach fan mij best wat plat weze, dat hoart in bitsje by de Stienklip fan froeger, mar je mutte as BSA útgliders op it nivo fan de roddelblaadsjes foarkomme.

De foto’s binne maakt deur Jan Douwe Gorter en met sien toestemming in dit stukje opnomen.